Tuesday, December 14, 2010

睇在亞洲電視段新聞片,湯家驊話對局長解釋教育局財務部唔將直資學校問題向局長講是可­以理解的原因,表示反感,湯議員,雖然你好清楚,盤問局長的原因係想知道問題是出在制­度上呀,定係職員的手法上,但佢哋在鏡頭前都一個『矇』,唔明真係一d都唔奇,奇就奇­在點解理解能力咁低的人,都入哂教育局啫!

No comments: