Sunday, June 12, 2011

雖然劉江華說一切的混亂是因葛輝作為招標工程的管制人員而起,但誰人不會知道,政府所有的工作,都是有規有矩、有根有據,大家又可點可以亂來呢?
如果唔去查,好多人都唔知個政府有幾混帳!

No comments: