Wednesday, May 04, 2011

究竟高官的問責精神在哪裏?

一份財政預算案,招惹各方怨氣,大家特區政府原來常常用錢做民調,但好似民調又唔係高官問責制的重要指標,幾奇怪呀!

No comments: