Thursday, May 26, 2011

我們要陽光政冶,不要秋後算悵賬!

湯家驊追問蘇錦樑,會否阻礙資訊科技總監葛輝到立法會申辯辭職的原因,肯定係冇新意啦,所以攪到坐在後面的周一嶽局長,想瞓、想瞓。

No comments: